ประวัติการอบรมสัมนา

ปี 2541

1. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส

ปี 2542

1. การอบรมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

2. การอบรมวิชาคอมพิวเตอร์หลักสูตรตารางการทำงาน

3. การอบรมโครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู

ปี 2543

1. การอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปี 2544

1. การวิจัยในชั้นเรียน

2. การอบรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา : 605 การเขียนโปรแกรมภาษา HTML รุ่นที่ 1/2544

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพการศึกษา

ปี 2545

1. การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

2. การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”

3. การประชุมปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปี 2547

1. ร่วมเรียนรู้และผ่านการประเมินตามหลักสูตร การอบรมทางไกลบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นทางปฏิรูปการเรียนรู้ “ครูปฏิรูป”

2. การอบรมหลักสูตรการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

ปี 2548

1. การอบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา

2. การอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู ICT สู่ห้องเรียน

ปี 2549

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนและการวัดผลการศึกษา”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: